Trần Thị Ngọc Giang
Trần Thị Ngọc Giang

More

𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒖̛̉𝒖 𝑳𝒐𝒏𝒈 (𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 9) 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒑 20 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒖̀𝒂 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒅𝒐 𝒕𝒂̣𝒑 𝒄𝒉𝒊́ 𝑴𝒚̃ 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑮𝒆𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒊𝒄 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐̣𝒏. 𝑪𝒉𝒖̀𝒂 𝑩𝒖̛̉𝒖 𝑳𝒐𝒏𝒈 (𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒐̀𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒐̂̉ đ𝒊̀𝒏𝒉 𝑩𝒖̛̉𝒖 𝑳𝒐𝒏𝒈) 𝒕𝒐̣𝒂 𝒍𝒂̣𝒄 𝒐̛̉ 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 9, 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈...
View more

25
74
0
0
Update Ngay 6 Quán Cà Phê Vũng Tàu View Biển Ngắm Hoàng Hôn Tuyệt Đẹp
𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 𝑙𝑎̀ đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑥𝑒̂ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑒̀ đ𝑒̂́𝑛. 𝐶ℎ𝑖̉ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂, 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐...
View more

27
79
0
0
𝟓 𝐦𝐨́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐡𝐮́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐨̛̉ 𝐓𝐏.𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝑷.𝑯𝑪𝑴 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒚 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐́𝒏 𝒂̆𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̂́𝒖 𝒍𝒂̣ 𝒗𝒊̣. 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒐̀ 𝒗𝒊𝒆̂𝒏, 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈… 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒐̛̣𝒊 𝒚́ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̉. ❎𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐨̀ 𝐯𝐢𝐞̂𝐧...
View more

23
68
0
0
💦💦𝐇𝐨̂̀ 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 - 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐢𝐧𝐡💦💦
𝑳𝒂̀ 𝒉𝒐̂̀ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 “𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕” 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒉𝒐̂̀ 𝑫𝒂̂̀𝒖 𝑻𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒉𝒖̉𝒚 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒍𝒂̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒐̂𝒏𝒈 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒎𝒂̀ đ𝒂̂𝒚 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖 𝒉𝒖́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒅𝒖 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒂̂𝒚...
View more

21
66
0
0
🌿🌿🌿12 Địa điểm du lịch Bình Phước nổi tiếng không thể bỏ qua🌿🌿🌿
𝑪𝒐́ 𝒍𝒆̃ đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒐̣. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒂 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐́ 𝒗𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐̂́𝒕, 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒖̛𝒐̛̀𝒏 đ𝒊𝒆̂̀𝒖...
View more

15
50
0
0
🏰🏰𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐇𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̣𝐩 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐨̛̃ 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐕𝐢𝐧𝐡🏰🏰
𝐓𝐫𝐚̀ 𝐕𝐢𝐧𝐡 - 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐚̂𝐲 𝐜𝐨́ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐨 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐊𝐡𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 đ𝐨̛̀𝐢. 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐞́𝐭 𝐯𝐚̆𝐧 𝐡𝐨́𝐚 𝐊𝐡𝐦𝐞𝐫 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐤𝐡𝐚́𝐜. T𝐚 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐞̂̀...
View more

13
53
0
1
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡🌿
𝑇𝑜̂𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 (𝐵𝑎̀ 𝑅𝑖̣𝑎 – 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢) 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 𝑇𝑃.𝐻𝐶𝑀. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 đ𝑢̉ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛. 🍀Rời TP.HCM, tôi cùng bạn trai bắt vội chuyến xe khách đến thành phố biển. Chúng tôi chỉ nán lại du lịch Vũng Tàu một...
View more

8
50
0
0
🍀🍀Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀ 𝐦𝐚́𝐭 𝐦𝐞̉, 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧🍀🍀
𝐒𝐚̀𝐢 𝐆𝐨̀𝐧 𝐬𝐨̂𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜, 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̣ 𝐦𝐚̀ 𝐥𝐚̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐡𝐨́ 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́. Ăn uống, xem...
View more

15
42
0
0
🍃🍃Đ𝓪̀ 𝓛𝓪̣𝓽 𝓞̛𝓲! 𝓒𝓪̀ 𝓟𝓱𝓮̂ 𝓝𝓱𝓮́🍃🍃
Đ𝒂̣̆𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 Đ𝒂̀ 𝑳𝒂̣𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒅𝒐̂́𝒄 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒔𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈. 𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 đ𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒉𝒆̀, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒓𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈. 𝑳𝒂̀ 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒂̂́𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒍𝒚 𝒄𝒂𝒇𝒆. 𝑳𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒉𝒐𝒂 𝒌𝒉𝒆̃ 𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐́. 𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒐̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒂̉𝒐 𝒃𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒔𝒐̛́𝒎 𝒎𝒂𝒊. 𝑳𝒂̀...
View more

15
54
0
0
🍖🍗Nhem thèm hội mê ăn uống Đà Lạt với dimsum và nhiều món ngon chuẩn vị Trung Hoa🍖🍗
𝐀̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐯𝐚̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢. 𝐍𝐞̂́𝐮 đ𝐞̂́𝐧 Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̀𝐦 𝐝𝐢𝐦𝐬𝐮𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨́𝐧 𝐓𝐚̀𝐮 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐠𝐡𝐞́ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐃𝐢𝐦𝐬𝐮𝐦 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐧𝐡𝐞́! 🍀Dimsum là một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Trung...
View more

13
59
0
0