#saigonzoo
Đi Thảo Cầm Viên vào xem mấy bạn thú rất đáng yêu, làm đủ trò mắc cười bể bụng 😂 #carolinele #carolinelediary #thaocamvien #dulich #saigonzoo #diadiemcheckin 🍀

114
235
0
0
Khám phá Thảo Cầm Viên cùng mình nào 😉 #carolinele #carolinelediary #thaocamvien #dulich #saigonzoo #diadiemcheckin 🍀

66
187
0
0
Em không cần money, em chỉ cần đi zoo 😅 #carolinele #carolinelediary #saigonzoo 🍀

67
101
0
0