Thong Tay Hoi, VN
CN, 14/08/2022
mây rải rác
30
Mây rải rác

30°C - 30°C

66%

1007hPa

3.6m/s

40%

10Km

10:43 PM

11:13 AM

Sở giao dịch chứng khoán là nơi các mã chứng khoán được niêm yết và diễn ra hoạt động mua bán chứng khoán, phục vụ giao dịch trên thị trường và còn là nơi duy trì sự ổn định của các giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Theo đó Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức quản lý theo luật này: Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
#sogiaodichchungkhoan#mytrade
1
0
0
0

Kiếm tiền đơn giản cùng Hahalolo!
Trải nghiệm nổi bật

28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
Ảnh đại diện của Đặng Minh Châu

Đặng Minh Châu

2 ngày trước

Đã đăng ký với Bộ Công Thương
Đã thông báo với Bộ Công Thương
Thành viên liên kết Hiệp hội Du lịch Mỹ