Thong Tay Hoi, VN
Sat, 2/24/2024
few clouds
27
Few clouds

27°C - 27°C

65%

1011hPa

2.06m/s

20%

10Km

11:10 PM

11:03 AM

LIỄU NGHĨA TAM BẢO và MINH ĐỊNH PHẬT PHÁP * CÂU HỎI Thế nào là Tam Bảo? * PHÚC ĐÁP Tam Bảo là 3 ngôi báu: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. 1. PHẬT BẢO Là Thập phương Chư Phật, những Bậc Toàn Giác tự tại giải thoát với công hạnh tự giác – giác tha – giác hạnh viên mãn, không thể nghĩ bàn. Là Tự Tánh Phật của mỗi chúng sanh nơi khôn cùng cảnh giới khắp 10 phương. Với chúng sanh bị đọa vào địa ngục Vô Gián, hay là Thiên Chủ chúng cõi Thiên hoặc là Vua của các cảnh giới siêu hình tự bao đời thì Phật Tánh của họ vẫn bất sanh bất diệt. Chỉ cần khởi tâm Bồ Đề, sám hối ăn năn, quy Phật tu hành chơn chánh thì Trang Nghiêm – Phật Độ cho đến ngày liễu ngộ, kiến Tánh. Là Phật cốt (xá lợi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật), Phật tượng (hay hình ảnh) mà chúng sanh tôn thờ để nơi Tướng – hiển Tánh, tâm hành theo hạnh Phật, tấn tu giải thoát. Hỏi: không xét đến Phật cốt vốn là “xá lợi” của Đức Phật Bổn Sư thì với Phật tượng (hay hình) về bản chất chỉ là sản phẩm “nhân tạo” do nghệ nhân hay họa sĩ tạo thành, sao lại được xem là Phật Bảo? Đáp: đây chính là sự vi diệu nhiệm mầu của Phật Pháp. Dẫu Phật tượng (hay hình) chỉ là sản phẩm nhân tạo của thế gian nhưng nếu người thờ (tu sĩ, cư sĩ) là Phật tử chơn chánh, một lòng kính Phật, nỗ lực tu chơn vì đại sự hoằng truyền Phật Pháp, hóa độ chúng sanh thì ắt “cảm ứng” Phật lực 10 phương gia trì Phật tượng “hiển linh” và tâm đạo chơn thành tinh tiến. Bàn thờ Phật của vị chơn tu này sẽ rất trang nghiêm – vi diệu, cùng với nguyện lực của vị ấy mà trở thành nơi câu hội chúng sanh siêu hình khắp cõi 10 phương tầm về lạy Phật, sám hối, tu hành. Còn ngược lại, giả tu, phạm Giới, biếng lười, giải đãi… thì Phật nào độ cho, khi đó hình/tượng Phật dẫu đang thờ ở tại gia hay chùa chiền nghi ngút khói thập phương thì cũng chỉ là “vật vô tri”, không hơn không kém! Thế mới biết, Phật Bảo nơi mình mà không trân quý và giữ gìn, ai giữ thay cho? Sự giải thoát, vi diệu nhiệm mầu của Phật Bảo phải tự thân tu hành, chứng nghiệm. “Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành nếu tu hành y lời Phật dạy” (Phật ngôn). 2. PHÁP BẢO Là chơn thật ngữ trạch Pháp “như thị” của BẬC KIẾN TÁNH đã tâm thiền Vô Niệm, liễu thoát tử sanh. (nhấp xem bài: Vô Niệm – Sự quy nhất của Thiền-Tịnh-Mật) Như vậy, lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát, Chư Tổ và những bậc Cổ Đức đã kiến Tánh chính là Pháp Bảo, tất cả chúng sanh cần y Giáo phụng hành. Còn lại, lời của phàm phu chúng sanh như Tiên, Thiên, A Tu La, Thánh, Quỷ Thần, Phàm Tăng và Người không được gọi là Pháp Bảo. Đại chúng phải hết sức lưu ý! Hỏi: làm sao để biết một vị tu hành đã kiến Tánh hay chưa mà nương tựa tu hành? Đáp: vị ấy phải công phu tâm thiền đạt Vô Niệm Tam Muội (Giới – Định – Huệ). Hỏi: làm sao để biết đâu mới đích thực là Pháp Bảo mà nương tựa tu hành, giữa thực trạng tu hành loạn Pháp biến tướng hiện nay? Đáp: để minh định đâu mới đích thực là Pháp Bảo (Chánh Pháp Phật), ta cần phải dựa vào lăng kính dưới đây để chiếu soi trạch Pháp, tránh “lộng giả thành chơn” mà tu lầm oan uổng, huệ mạng khó gìn: a. Tam Pháp Ấn: Vô thường, Khổ và Vô ngã (hoặc Tứ Pháp Ấn gồm: Vô thường, Khổ, Vô ngã và Niết Bàn Tịch Tịnh). Vô thường: hàm nghĩa sự biến chuyển không ngừng trong từng sát na của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất và của ý niệm trong tâm thức chúng sanh theo tính duyên khởi. Khổ: vạn sự vô thường theo duyên... Xem thêm tại 👇 https://daotrangtuphat.com/...eu-nghia-tam-bao-va-minh-dinh-phat-phap/

4
18
0
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Early Morning in KonPring Village
Early Morning in KonPring Village
Dan Dylan

Dan Dylan

18 hours ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved