#marketing_mix
Chiến lược Marketing mix (Marketing Hỗn Hợp) bao gồm các công cụ tiếp thị hữu ích nhất, được sử dụng để tiếp thị chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu. Marketing hỗn hợp gồm 4 thành phần chính là: Product (Sản phẩm), Price (Giá), Place (Phân phối), và Promotion (Quảng cáo). https://fieldcheck.biz/vn/library/chien-luoc-marketing-mix.html #marketing_mix #fieldcheck #chienluocmarketingmix

1
66
0
0