Anh Dung Nguyen
Anh Dung Nguyen

More

Xin chào mọi người

27
104
0
0
Này! Hãy nói về kinh doanh... vibes dương tính.

23
104
0
0
Hello, A company is looking to make investments into high-growth potential startups or companies seeking funds for expansion for as low as € 1,000,000 to €500,000,000. Their area of interest is not limited to innovation and solutions, start-up companies e.t.c Through our expertise and resources, we aim to provide pathways for start-ups, business opportunities, business ideas, and companies for their...
See more

1
73
0
0
Xin chào. Một công ty đang tìm cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao hoặc các công ty đang tìm kiếm tiền để mở rộng ở mức thấp nhất 1.000.000 € đến 500.000.000 €. Lĩnh vực quan tâm của họ không chỉ giới hạn ở sự đổi mới và giải pháp, các công ty khởi nghiệp e.t.c Thông qua chuyên môn và nguồn lực của chúng tôi, chúng tôi nhằm mục đích cung cấp con đường cho các công ty...
See more

20
99
0
0
xin chào!

63
136
0
0
Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.". Hoa hướng dương thì hướng về mặt trời, còn anh thì hướng về nụ cười của em.😳

119
200
0
0
tôi trông như thế nào?

122
199
0
0
Rất dễ thương❤️

43
122
0
0