Chu Hoangvjet's cover photo
Chu Hoangvjet's profile picture
Chu Hoangvjet

More

Chưa đi chưa biết Ninh Bình,
Đi về sẽ biết cái tình quê em🚣‍♀️🏞🚣🏽‍♂️
❤❤❤❤❤
### Đến người ngoại quốc đến rồi đi cũng cảm động trước tấm lòng của 1
Các bạn còn trần trừ gì nữa??????????????
🏘 villa 🏘Chưa đi chưa biết Ninh Bình,...See more
2
0
0
0

🌻E gửi thêm lựa chọn cho khách muốn tới #NinhBình_dulịch ạ
🌸Tuor hàng ngày
👍Tam cốc Bái_Đính -Tràng An 700k )
👍Tam Cố Hoa Lư -Tràng An - Hang Múa 1 ngày 650k)
👍 Tam Cốc - Hang Múa - Bái Đính - Tràng An) 1ngay 750k)
🌻Tam cốc hoa lư tuyệt tình cốc hang mua ( 600k)...See more
00:00
00:00
00:00
2
0
6
0
0