Frank's cover photo
Frank's profile picture
Frank

More

Frank's profile picture
Frank
is feeling  
sad
Tôi không muốn những người bạn sẽ chỉ là danh sách bạn bè của tôi mà không liên lạc với tôi qua hộp thư đến tin nhắn nếu bạn muốn trở thành bạn của tôi để sẵn sàng trò chuyện với tôi trên hộp thư đến của tôi.
2
0
0
0

Frank's profile picture
Frank
is feeling  
sad
Tôi không muốn những người bạn sẽ chỉ là danh sách bạn bè của tôi mà không liên lạc với tôi qua hộp thư đến tin nhắn nếu bạn muốn trở thành bạn của tôi để sẵn sàng trò chuyện với tôi trên hộp thư đến của tôi.
1
0
0
0

Frank's profile picture
Frank
is feeling  
sad
Tôi không muốn những người bạn sẽ chỉ là danh sách bạn bè của tôi mà không liên lạc với tôi qua hộp thư đến tin nhắn nếu bạn muốn trở thành bạn của tôi để sẵn sàng trò chuyện với tôi trên hộp thư đến của tôi.
1
0
0
0