Cao Thomas's cover photo
Cao Thomas's profile picture
Cao Thomas

More

Cao Thomas's sites

Hoa Mai Anh Đào đẹp quá
+15
55
1
0
0

Mỹ Hồng's profile picture
Mỹ Hồng
Xuất xắc luôn
Haha
 · Reply · 7 hours ago  
1. Thuyết Big Bang: Bác bỏ công trình sáng tạo trời đất của Chúa.
2. Thuyết Tiến Hóa: Bác bỏ sự tạo dựng con người bởi Thiên Chúa.
3. Thuyết Hiệu Ứng Nhà Kính, Trái Đất Nóng Lên, Biến Đổi Khí Hậu : bác bỏ sự trừng phạt của Chúa.
4. Thuyết Trái Đất quay quanh Mặt Trời : bác bỏ Mặt Đất Chúa tạo dựng là trung tâm. Mặt Trời làm tâm: Dựa theo giáo thuyết Lucifer, cho rằng Mặt Trời là God.
5. Các hành ...See more
55
1
0
0

Nguyễn Hằng's profile picture
Nguyễn Hằng
cuối cùng là muốn người theo Đạo bỏ Đạo à?
Haha
 · Reply · 2 days ago  
Người trái đất và ngoài hành tinh giống nhau
94
1
0
0

Mỹ Vân Vân's profile picture
Mỹ Vân Vân
ghép sao nhìn như thiệt
Haha
 · Reply · 8 days ago