Nguyễn Tân's cover photo
Nguyễn Tân's profile picture
Nguyễn Tân

More

ib k mấy bn haiz buồn qtr 😢
0
0
0
0

Cây không buồn sao cây rụng lá
Đá k sầu s đáa mọc rêu
Ng k buồn s ng lại khóc
Ng k khóc s lệ ng rơi 😊😝
3
0
0
0

Lễ lộc gì nằm nhà chán cm 😑
2
0
0
0