Thích Ngôn Tình
Thích Ngôn Tình

More

ĐÔI DÒNG VIẾT VỀ BỐ…... 😘 𝟭. 𝗧𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗻𝗮̀𝘆, 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗼́ 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝗯𝗼̂́. 𝗕𝗼̂́ 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗱𝘂̣𝗰 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗺, 𝘃𝘂̛̀𝗮 𝗹𝗲́𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝘃𝗮̣̆𝘁 𝘀𝗮𝘂 𝗹𝘂̛𝗻𝗴 𝗺𝗲̣. 𝟮. 𝗕𝗼̂́ 𝘁𝗿𝗮́𝗰𝗵 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗵𝗮̣̂𝘂 đ𝗮̣̂𝘂, 𝗻...
See more

12
51
0
0
𝐂𝐨̀𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 ---> 𝐜𝐨́ "𝐬𝐮̛̀𝐧𝐠" 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚😋😋😋 ----------- Cre: ghibli #Phố Ngôn Tình

13
110
0
0
𝗬𝗲̂𝘂 đ𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂́ 𝘃𝗶̣ 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 😅 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗿𝗶́ 𝗻𝗵𝗲̣ 𝗻𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘃𝘂𝗶 𝘃𝗲̉ 𝗻𝗵𝗲́ 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 😘😘😘 ----------------- #ngontinhfanpage

14
82
1
0
𝐇𝐨̉𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 😙 1. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ? 2. 𝐿𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑛𝑜́𝑖 " 𝐸𝑚 𝑦𝑒̂𝑢 𝐴𝑛ℎ " ? 3. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ? 4. 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ ?...
See more

9
66
0
0
𝐃𝐚̆𝐦 𝐛𝐚 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐚̂́𝐲 𝐦𝐚̀ 😌😌😌đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐡𝐢😅😅😅 #Vô Ưu #Phố Ngôn Tình

9
139
0
0
𝘖̂́𝘪 𝘨𝘪𝘰̛̀𝘪 𝘰̛𝘪 ~ 𝘊𝘢́𝘪 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘤𝘢̉𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘣𝘦́ 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 đ𝘢́𝘰 đ𝘦̂̉ ~.~😋 ---------------------------------💗 #ngontinhfanpage

1
53
0
0
𝐴𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒..😘 ------------------------------------- Trích: Có lẽ những vì sao cũng cảm thấy cô đơn #NgonTinhDamMe

5
40
0
0
𝗖𝗼𝗻 𝗴𝗮́𝗶 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗮𝗶 𝘁𝗮́𝗻, 𝗰𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́𝗰 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗮̀𝗼? 😘 _____ 1. 𝘔𝘪̀𝘯𝘩 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘢̂̃𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘢̀ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘮𝘯𝘳. 2. 𝘕𝘩𝘢𝘯 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨, 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨, 𝘵𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ đ𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨. 𝘘𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘰̣�...
See more

12
30
0
0
𝐒𝐚𝐨 𝐦𝐚̃𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐞𝐦, 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐜 𝐥𝐨̂́𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?😘😘😘 ---------------------- 💜💛💚💙💗 #ngontinhfanpage

12
46
0
0
𝙆𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙤̛𝙞 đ𝙤̂̀ 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙡𝙚̂𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙩𝙖̂̀𝙢 𝙘𝙖𝙤 𝙢𝙤̛́𝙞 😂😂 -------------------------------------- #ngontinhfanpage

9
38
0
0
Photos

Videos

  • 103182623_567178740667595_3050461087510298698_n

    6/8/2020

  • 102776116_108543267444575_4914664881761069779_n

    6/6/2020

  • 102924110_109338530674094_1884706401899119050_n

    6/5/2020

© Hahalolo 2017. All rights reserved