Nguyễn Gia Nghĩa's cover photo
Nguyễn Gia Nghĩa's profile picture
Nguyễn Gia Nghĩa

Siêng năng.. Chăm chỉ.. Thật thà.. Uy tín.. Hòa đồng.. Vui vẻ

More