Ý Yên
Ý Yên

More

Xanh mát 8 miền nhiệt đới hấp dẫn nhất mùa hè
🌴𝗕𝗮̣𝗻 𝘀𝗲̃ 𝗯𝗶̣ "đ𝗼̂́𝗻 𝘁𝗶𝗺" 𝗸𝗵𝗶 𝗹𝗮̣𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̛́𝗶 𝗵𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗺𝘂̀𝗮 𝗵𝗲̀ 𝗻𝗮̀𝘆. Đ𝗼́ 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 đ𝗮̉𝗼 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗮́𝘁, 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗼̛̀ 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗿𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗯𝗮𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝘁𝗵𝗮̉𝗺 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̛́𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘀𝗼̛. 🌴🌴🌴Đ𝗮̉𝗼 𝗻𝗵...
View more

13
75
0
0
Điểm danh những bãi biển đẹp ở Mexico hớp hồn du khách
𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗱𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̆́𝗻𝗴 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗻 𝗺𝘂̣𝗰 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗿𝘂́𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗮̆𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗠𝗮𝘆𝗮 𝗰𝗼̂̉ đ𝗮̣𝗶. Đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁, 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰 𝗴𝗶𝗮 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗼̀𝗻 𝗰𝗼́ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̃𝗶 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗮̆́𝘁, 𝗰𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗺𝗶̣𝗻...
View more

31
116
0
1
Điểm danh' top 5 hòn đảo đẹp ở Kiên Giang lý tưởng cho dân phượt
𝗟𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗵𝗼̀𝗻 đ𝗮̉𝗼 đ𝗲̣𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗼̛̉ 𝗞𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴, Đ𝗮̉𝗼 𝗣𝗵𝘂́ 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗠𝗮̂́𝘂, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗦𝗼̛𝗻, Đ𝗮̉𝗼 𝗛𝗮̉𝗶 𝗧𝗮̣̆𝗰, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗚𝗮̂̀𝗺 𝗚𝗵𝗶̀ 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗹𝗲̂𝗻 𝘃𝗲̉ đ𝗲̣𝗽 𝗵𝗼𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗼̛ 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗿𝘂̃, 𝗹𝗮̀𝗺 “đ𝗼̂́𝗻 𝘁𝗶𝗺” 𝗯𝗮𝗼 𝗹𝘂̛̃ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵. 𝗛𝗶̀𝗻𝗵 𝗮̉𝗻𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗱𝘂̛̀𝗮 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗶𝗻 𝗯𝗼́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻...
View more

13
89
1
0
'Lắng mình' trong vẻ yên bình của làng chài Mũi Né
𝗟𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗮̀𝗶 𝗠𝘂̃𝗶 𝗡𝗲́ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗵𝗮̂̀𝘂 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗣𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 - 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗸𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 đ𝗲̣𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝗶̣, 𝘆𝗲̂𝗻 𝗮̉ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮̂𝗻 𝗻𝗼̛𝗶 đ𝗮̂𝘆....
View more

15
73
0
0
5 thiên đường biển Việt Nam: Đi rồi chẳng muốn về
Đ𝗮̉𝗼 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗛𝘂̛𝗻𝗴, 𝗛𝗼̀𝗻 𝗞𝗵𝗼̂, 𝗖𝘂̀ 𝗟𝗮𝗼 𝗖𝗮̂𝘂, đ𝗮̉𝗼 𝗣𝗵𝘂́ 𝗤𝘂𝘆́... 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗺𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ "𝘁𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗠𝗮𝗹𝗱𝗶𝘃𝗲𝘀" 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗻𝗴𝗼̣𝗰, 𝗯𝗮̃𝗶 𝗰𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗱𝗮̀𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝘃𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 đ𝗲̣𝗽 𝗹𝘆́...
View more

13
91
0
0
Quy Nhơn In My Eyes- Chuyến Đi Của Thanh Xuân
Về được mấy ngày rồi mà hôm nay mới có thời gian review cho các bạn nhân lúc tình cảm còn dạt dào, trí nhớ còn minh mẫn đây 😇😇😇 Nếu bạn là con người thích du lịch, thích khám phá nhưng chí phí và thời gian còn hạn hẹp thì Quy Nhơn chính là sự lựa chọn đáng để cân nhắc. ✅Di chuyển:...
View more

26
96
0
0
Khám phá El Nido, viên ngọc quý ẩn mình giữa quốc đảo tình yêu
𝗡𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼́ 𝗸𝗲̂́ 𝗵𝗼𝗮̣𝗰𝗵 𝗱𝘂 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝗘𝗹 𝗡𝗶𝗱𝗼, đ𝗮̉𝗼 𝗻𝗴𝗼̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀, 𝗹𝗶̣𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝟰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 đ𝗮̂𝘆 𝘀𝗲̃ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗯𝗮̣𝗻 𝗸𝗵𝗮́𝗺 𝗽𝗵𝗮́ 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 𝗯𝗼̣̂ đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸-𝗶𝗻 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗼̛̉ 𝘃𝘂̀𝗻𝗴 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘅𝗶𝗻𝗵 đ𝗲̣𝗽 𝗻𝗮̀𝘆. Nếu Việt Nam có Phú Quốc thì El Nido được cho là viên ngọc quý...
View more

25
90
0
0
Review Phú Quốc Với Lịch Trình 4N3Đ
Vì đi về mà vẫn đầy lưu luyến với Phú Quốc nên mình dành chút thời gian viết về chuyến đi tới hòn đảo ngọc tuyệt đẹp này. Bọn mình đi nhóm 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 6 tuổi. Chuyến đi chơi này bọn mình không có dự định từ trước, tất cả hứng lên là đi, book combo VMB+ks trước hôm bay có 4 ngày nên là cảm thấy nhanh quá nhưng chuyến đi vẫn rất Ok vì PQ quá đẹp ❤️❤️❤️, người dân ở đây quá thân thiện và...
View more

18
94
0
0
Review Đảo Bình Hưng 2N3Đ
Hello các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn 1 địa điểm bổ sung Vitamin Sea còn rất ít khách du lịch đến và chỉ cần nghỉ 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật là có thể khám phá hết rồi nhé! 👉 Đó là đảo Bình Hưng (gần đảo Bình Ba, thuộc Cam Ranh giáp với Vĩnh Hy - Ninh Thuận) 1. CÁCH ĐI RA (Hành trình của mình là đi từ SG ra, tối thứ 6 lên xe và tối CN về lại nhé): ✈️ Máy bay: đến sân bay Cam Ranh và di chuyển...
View more

15
71
0
0
🔥🔥 Kinh Nghiệm Khám Phá Cù Lao Chàm Trong Ngày Cực Kì Chi Tiết🔥🔥
1. Cù lao cách bao xa ? 🌴 Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Cù Lao Chàm : Đà Nẵng cách Cù Lao Chàm khoảng 42km bao gồm cả đường bộ và đường biển. Kinh nghiệm sau những lần tự đi Cù Lao Chàm thì mình ước tính khoảng cách di chuyển đường bộ là 27km ra cảng Cửa Đại và 15km đường biển 🌴Khoảng cách từ Hội An đến Cù Lao Chàm : Cho dù cảng Cửa Đại thuộc địa phận Hội An nhưng di chuyển từ phố Cổ ra đến cảng cũng...
View more

30
100
0
0