Một chút cute
Một chút cute

More

Chả hiểu kiểu gì

6
57
0
0
𝐀𝐥𝐨 𝐀𝐥𝐨 𝐧𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐫𝐨̃ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 :𝐯

10
67
0
0
𝑪𝒖̉𝒂 𝒕𝒖𝒊, 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒖𝒊 :>

14
77
0
0
𝐎̛.. 𝐊 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐨̂̃ 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐝𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐚̀ :<

10
67
0
0
𝓝𝓰𝓪̀𝔂 𝓶𝓪𝓲 𝓬𝓾̃𝓷𝓰 𝓿𝓪̣̂𝔂 :>

5
57
0
0
Đ𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝐪𝐨𝐚̀𝐢 𝐛𝐮̛̣𝐜 𝐠𝐡𝐞̂ 𝐡𝐨𝐧𝐠 :<

7
66
0
0
𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 😤

7
67
0
0
𝑪𝒉𝒖̛𝒂 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒖̛̉𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒌𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒏𝒉𝒐̛̀?? 🙄

19
90
0
0
𝐂𝐡𝐢̉ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 =))))

14
78
0
0