Lí Thông's cover photo
Lí Thông's profile picture
Lí Thông

More

About

  • chủ tịch at  HTX Chè Hồng Thái
  • CEO at  Giao Dịch Ngoại Hối
  • Top Leader at  Star_Group
  • Ekip at  LTQ
  • Giảng Viên at  Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
  • Lives in Thái Nguyên, Việt Nam