Đoàn Công Danh's cover photo
Đoàn Công Danh's profile picture
Đoàn Công Danh

More

chậm lại một phút
0
0
0
0

Trước khi làm giỏi, hãy làm đúng.
Trước khi làm đúng, hãy làm có tâm. 😍
#1phutsaigon | Tép mỡ (via TLNSG)
83
2
1
0

Ngao du phố cổ
+4
0
0
0
0